MENU

/ AKT ZAŁOŻYCIELSKI


 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY
POMNIKA - GROBU DZIECI UTRACONYCH W PŁOŃSKU

 

Niniejszym my niżej podpisani:

 

1.      Ks. kan. dr Marek Zawadzki

2.      Ks. kan. Zbigniew Sajewski

 3.      Ks. Łukasz Chruściel

 4.      Andrzej Pietrasik

 5.      Aleksander Jarosławski

 6.      Teresa Kudlicka

 7.      Radosław Ziółkowski

 8.      Małgorzata Ziółkowska

 9.      Ewa Gołębiewska

 10.  Leszek Gołębiewski

 11.  Małgorzata Jatkowska

 12.  Mirosława Michalska

 13.  Irena Drzewiecka

 14.  Daniel Kozłowski

 15.  Małgorzata Popłonkowska

 16.  Teresa Szulc

 

           17.  Maria Zembrzuska

       18. Marzena Car-Dul

       19.  Dariusz Anczewski

 20.  Krystyna Marszał-Jankowska

 

 

 

 zwani dalej Członkami - Założycielami, działając w zgodnym zamiarze upamiętnienia wszystkich dzieci utraconych wskutek poronienia, przedwczesnego porodu lub martwo urodzonych, a także aby dać świadectwo, że życie człowieka zaczyna się w chwili poczęcia i stworzyć miejsce modlitwy dla rodziców, którzy utracili dziecko, powołujemy Społeczny Komitet Budowy Pomnika Grobu Dzieci Utraconych zwany dalej Komitetem, oraz ustalamy następujące zasady jego działania:

§ 1

1.      Celem Komitetu jest ufundowanie pomnika Grobu Dzieci Utraconych, który zostanie ustawiony na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Kopernika w Płońsku.

2.      Cel, o którym mowa w pkt.1, Komitet zamierza zrealizować w szczególności poprzez:

a)      zebranie niezbędnych funduszy m.in. poprzez dobrowolne składki członków komitetu, poszukiwanie sponsorów i darczyńców, organizowanie zbiórki publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b)      określenie założeń projektowych pomnika i zamówienie projektu;

c)      zamówienie wykonawstwa pomnika;

d)     wsparcie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Płońsku w  zabiegach technicznych i proceduralnych (m.in. w zakresie uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń władz administracyjnych);

e)      prowadzenie działalności promującej ideę powstania pomnika (np. ulotki, plakaty informujące, publikacje, informację w mediach, itp.);

f)       prowadzenie akcji informacyjnej mającej na celu edukację rodziców w zakresie praw i obowiązków wynikających z utraty dziecka;

g)      zorganizowanie uroczystości odsłonięcia pomnika.

§ 2

Komitet jest ciałem społecznym, co oznacza, że tak przynależność do niego, jak i pełnienie w nim określonych funkcji i wykonywanie zadań jest całkowicie nieodpłatne i honorowe.

                 § 3

Siedziba Komitetu mieści się w Płońsku, ul. Płocka 17.

        § 4

1.      Uczestnictwo w Komitecie jest dobrowolne, każdy z członków Komitetu może z niego w każdym czasie wystąpić.

2.    Jeżeli członkowstwo w komitecie związane było z pełnieniem w nim określonej funkcji albo realizacją powierzonych przez Komitet zadań, członek występujący powinien rozliczyć się z pełnionej funkcji lub powierzonego mu zadania, składając stosowne sprawozdanie.

3.  Wystąpienia z Komitetu dokonuje się poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na ręce Przewodniczącego, a jeżeli nie jest to możliwe - na ręce Zastępcy Przewodniczącego.

4.   Komitet jest otwarty na przystąpienie nowych członków. Członkiem Komitetu może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na ręce Przewodniczącego Komitetu złoży deklarację członkowską.

5.     Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Przewodniczący. Przewodniczący może odmówić przyjęcia nowego członka, jeżeli kandydat nie spełnia wymagań określonych w ust. 4 albo, jeżeli jego osoba, aktywność osobista lub zawodowa budzą wątpliwości co do zgodności z celami Komitetu.

6. Osoba, której odmówiono zgody na członkowstwo w Komitecie może się odwołać od decyzji Przewodniczącego Komitetu do Zgromadzenia Komitetu. Odwołanie takie składa się w terminie 14 dni od powiadomienia kandydata o odmownej decyzji Przewodniczącego Komitetu.

         § 5

Komitet działa przez swoje organy:

a)     Przewodniczącego Komitetu;

b)     Zgromadzenie Komitetu.

§ 6

1.     Przewodniczący Komitetu jest wybierany spośród członków Komitetu przez Zgromadzenie Komitetu do czasu zrealizowania celu, do którego został powołany Komitet.

2.     Przewodniczący Komitetu przez czas nieobecności albo niemożności pełnienia funkcji jest zastępowany przez Zastępcę Przewodniczącego Komitetu, który jest wybierany - na wniosek Przewodniczącego Komitetu - spośród członków Komitetu przez Zgromadzenie Komitetu.

3.      Przewodniczący Komitetu w szczególności:

a)     reprezentuje Komitet na zewnątrz;

b)    dokonuje czynności cywilnoprawnych, w szczególności zawiera w imieniu członków Komitetu umowy; z zastrzeżeniem § 7 ust.9 lit. b) i c);

c)     dysponuje środkami finansowymi i rzeczowymi zgromadzonymi przez Komitet;

d)    zwołuje Zgromadzenie Komitetu i przewodzi jego posiedzeniom;

e)     zapewnia obsługę administracyjną prac Komitetu i jego organów; w pracach tych Przewodniczącego wspiera Sekretarz Komitetu, wybierany w trybie wskazanym w ust. 4.

4.    Sekretarz Komitetu jest wybierany - na wniosek Przewodniczącego Komitetu - spośród członków Komitetu przez Zgromadzenie Komitetu.

5. Członkowie upoważniają niniejszym Przewodniczącego Komitetu do wykonywania w swym imieniu czynności, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu. Na wypadek niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Komitetu do dokonywania tych czynności w swym imieniu członkowie upoważniają Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.

         § 7

1.     Zgromadzenie Komitetu jest najwyższym organem Komitetu.

2.      Zgromadzenie Komitetu tworzą wszyscy członkowie Komitetu.

3.      Każdy członek Komitetu ma jeden głos w Zgromadzeniu Komitetu.

4.   Członek Komitetu może upoważnić innego członka Komitetu do oddania głosu w swoim imieniu. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, i powinno być złożone na ręce Przewodniczącego Komitetu przed głosowaniem, którego dotyczy.

5.      Zgromadzenie Komitetu podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.

6.      Posiedzenia Zgromadzenia Komitetu są zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu nie rzadziej niż raz na miesiąc, albo stosownie do potrzeb.

7.      Przewodniczący Komitetu zwołuje Zgromadzenie Komitetu wysyłając stosowną informację do Członków Komitetu i zamieszczając informację o posiedzeniu na stronie internetowej Komitetu pod adresem internetowym www.pomnikdzieciutraconych-plonsk.pl     i to na co najmniej 7 dni naprzód. W przypadkach niecierpiących zwłoki Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zgromadzenia Komitetu na 3 dni naprzód. Członkowie Komitetu oświadczają, że wyrażają zgodę na formę zwoływania posiedzeń Zgromadzenia Komitetu opisaną w tym ustępie.

8.   Zgromadzenie Komitetu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest reprezentowane co najmniej 50% głosów wszystkich członków Komitetu. W przypadku równej liczby „za” i „przeciw” przeważa głos Przewodniczącego Komitetu.

9.      Zgromadzenie Komitetu:

a)            wybiera Przewodniczącego Komitetu, Zastępcę Przewodniczącego Komitetu i Sekretarza Komitetu;

b)            wyraża zgodę na zawarcie umów o wykonanie projektu pomnika oraz wykonanie pomnika;

c)            wyraża opinie i podejmuje decyzje w innych sprawach poddanych pod jego obrady przez Przewodniczącego Komitetu .

§ 8

1.     Komitet zostaje powołany na czas nieoznaczony.

2.  Komitet kończy działalność z chwilą podjęcia przez Zgromadzenie Komitetu uchwały o zakończeniu działalności Komitetu i jego rozwiązaniu.

3.      W uchwale, o której mowa w ust.2, Zgromadzenie Komitetu podejmuje decyzję o:

a)    udzieleniu Przewodniczącemu Komitetu absolutorium, po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącego z działalności Komitetu i Przewodniczącego;

b)    przeznaczeniu i sposobie wydatkowania środków zebranych przez Komitet, a nie wydatkowanych.

 Podpisy Członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Grobu Dzieci Utraconych w Płońsku: