MENU

/ SKĄD POMYSŁ?


 

Wywiad z ks. Łukaszem Chruścielem - Moderatorem Domowego Kościoła Rejon Płoński, przeprowadził Łukasz Wielechowski z "Płońszczaka"

 

 

 Skąd pomysł?

 

 To długa historia. Najkrócej mówiąc pomysł zrodził się pod wpływem rozmów duszpasterskich z ludźmi, którzy pytali o dusze dziecka, o ich ciała, o ich zbawienie, o sposób modlitwy za nie… Łzy, które płynęły z ich oczu świadczyły o tym, że opłakują zmarłe dziecko, człowieka.

Wiele takich rozmów miałem w czasie naszych spotkań Domowego Kościoła, podczas kolędy. Dzwonią do mnie również moi przyjaciele, koleżanki ze szkoły i dzielą się swoimi przeżyciami i szukają wsparcia.

Co najmniej 20%  kobiet przynajmniej raz w życiu utraciło przedwcześnie swoje dziecko. Według jednych badań co szósta ciąża kończy się poronieniem, według innych – co czwarta. Takie są  statystyki. A  co się kryje za tymi liczbami? Najpierw oczekiwanie na wymarzone potomstwo – radość, nadzieja,  potem zaś smutek, ból po nagłej stracie i żałoba. Często jednak brakuje godnego pożegnania małego dziecka, które nie miało szansy się narodzić. Tymczasem zgodnie  z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej  „[…] dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości”. Wniosek jest oczywisty: nawet dziecku, które żyło dwa miesiące w łonie matki przysługuje prawo do godnego pochówku.

Podam tylko trzy przykłady, które pomogły zaangażować się tę inicjatywę.

Po pierwsze troska duszpasterska, dwa - coraz większa świadomość rodziców,  po trzecie podejmowanie i  wspieranie dobrych inicjatyw lokalnych.

 Kiedy po święceniach kapłańskich rozpocząłem pracę duszpasterską w par. sw. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim  zgłosiła się para do kancelarii parafialnej, która prosiła o pogrzeb swojej córeczki, która zmarła po porodzie. To był mój pierwszy pogrzeb w parafii. Bardzo go przeżyłem. Towarzyszyłem później tej rodzinie przez kilka tygodni, niestety było już za późno, bardzo się poróżnili - jedna tragedia pociągnęła za sobą kolejną. Małżeństwo rozpadło się.  

 Dwa lata temu podczas jednego ze spotkań z pewnym małżeństwem, w trakcie rozmowy kobieta z radością oznajmiła mi, że jest w stanie błogosławionym, pogratulowałem im, że zdecydowali się na 4 dziecko, a Oni oznajmi mi, że mają sześcioro dzieci a nie czworo, ponieważ 2 zmarło przed narodzinami.

 

                W minionym roku podczas Rejonowego Dnia Wspólnoty DK w naszej parafii, podejmowaliśmy temat naszego zaangażowania się w naszą lokalną społeczność, doszliśmy do wniosku, że wiele małżeństw z naszego środowiska  straciło swoje dzieci. Koleżanka z Baboszewa poinformowała nas, że oni podjęli już tę inicjatywę, która powoli zmierza ku końcowi. 

 

Kto jest pomysłodawcą?

 

                Pomysłodawcami są sami małżonkowie. To dlatego na pomniku zostaną umieszczone wymowne słowa: „Dzieciom,  które zbyt wcześnie odeszły  – osieroceni rodzice.” Popieram ich w tym dziele i dlatego zaproponowałem pomoc.

Dziś do problemu poronienia, do rodziców po stracie, w naszym mieście, w naszym szpitalu, w naszej Diecezji podchodzimy zupełnie inaczej. Na przestrzeni dwóch lat zmieniło się bardzo dużo. W naszej diecezji 16 czerwca 2013 r. odbył się pierwszy pogrzeb dzieci utraconych i odsłonięcie pomnika-grobu.

Rodzice po poronieniu, niezależnie od momentu w jakim ono nastąpiło, mają prawo do zabrania ze szpitala ciała własnego dziecka, mają prawo do zorganizowania dziecku pełnego pogrzebu wg Instrukcji obowiązującej w Diecezji Płockiej (na podstawie zaświadczenia lekarskiego, że są to szczątki ludzkie – jeśli nie udało się określić płci), mają prawo odwiedzać grób swego dziecka, modlić się tam, mają prawo do żałoby. Nie zawsze jednak z prawa tego korzystają, nie zawsze też o nim wiedzą. Stąd pomysł na Pomnik-Grób.

Pomnik pełni trzy funkcje: grobu dla dzieci zmarłych na skutek poronienia; symbolicznego miejsca modlitwy dla rodziców, którzy utracili dziecko dużo wcześniej i nie wiedzą co się stało z jego ciałem; katechezy dla osób, które nie są do końca przekonane o tym, że człowiekiem jest się od momentu poczęcia.

Na uwagę zasługuje jeszcze jedna rzecz godna pochwały. Miasto Płońsk w kwestii pochówku dziecka zmarłego na skutek poronienia  ma przyjąć szczególna drogę prawną. Na Sesji Rady Miasta, Radni przegłosują uchwałę dotyczącą sprawienia pogrzebu dziecka martwo urodzonego przez miasto Płońsk. W myśl tej uchwały miasto angażuje się w pogrzeby dzieci zmarłych na skutek poronienia, niezależnie od czasu trwania ciąży. Bylibyśmy w ten sposób jednym z pierwszych miast w Polsce, które ma specjalną uchwałą uregulowany problem pogrzebów dzieci zmarłych na skutek poronienia. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o pokrycie kosztów kremacji czy obsługę pogrzebu. Za decyzją Radnych kryje się bowiem ich odpowiedzialność za drugiego człowieka. Więcej: za tego najmniejszego, bezbronnego. A przecież to nasz stosunek do tych małych jest miarą naszego człowieczeństwa! Radni podnosząc rękę i wciskając przycisk "za przyjęciem uchwały", jednoznacznie pokazali, że mieszkańcy Płońska szanują godność człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci i po śmierci, i że są wrażliwi na problemy małżeństw i rodzin.

            Wszystko to co dotyczy pogrzebu dziecka zmarłego wskutek poronienia, wszystko to co się zmieniło w podejściu do rodziców przeżywających dramat na terenie urzędów kościelnych i świeckich, staje się możliwe dzięki życzliwym ludziom, których Pan Bóg postawił na mojej drodze.

 Już teraz dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się, wspierają nas, motywowali nas i wygospodarują odpowiednie fundusze. To wszystko po to, by dzieci miały godny pogrzeb i godne miejsce na cmentarzu. To wszystko po to, by pomóc przeżywającym lub skrywającym traumę rodzicom. W imieniu tych, którzy przy Grobowcu Dzieci Utraconych będą płakać, modlić się, stać z powagą czy też zadawać Panu Bogu trudne pytania – w ich imieniu chcę wszystkim zaangażowanym już podziękować i zaprosić do współpracy.

Bo pomnik ten, będzie realną pomocą dla wielu osób, pomocą leczenia bólu po utracie własnych dzieci.

 Więcej informacji na temat poronienia, procedur i praw przysługującym rodzicom www.dlaczego.org.pl i www.poronienie.pl

  

Od kiedy trwają przygotowania?

 

 
16 października 2012 r. Jako wspólnota Małżeństw Domowego Kościoła zorganizowaliśmy w par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku Mszę św. z okazji Dnia Dziecka Utraconego.

3 i 4 kwietnia 2013 r. uczestniczyliśmy  w Płockich Dniach Pastoralnych zorganizowanych przez Wydział Duszpasterski kurii diecezjalnej płockiej , które w całości poświęcone były trosce o dzieci zmarłe przed narodzeniem i ich rodziców.

We wrześniu 2013 r. poinformowaliśmy proboszczów płońskich parafii o zamiarach Domowego Kościoła i poprosiliśmy poparcie tego dzieła. Księża proboszczowie pozytywnie odpowiedzieli na naszą inicjatywę i oddelegowali mnie do opieki nad tym przedsięwzięciem. Ksiądz Marek Zawadzki – proboszcz par. św. Michała i administrator cmentarza, zapewnił o bezpłatnym przekazaniu terenu pod pomnik Dziecka Utraconego.

We wrześniu 2013 r. udałem się do Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego naszej kurii, gdzie uzyskałem instrukcje jak gromadzić pełną dokumentację dotyczącą pochówków dzieci nienarodzonych.

 18 października 2013 r. zorganizowaliśmy Mszę św. z okazji Dnia Dziecka Utraconego.

19 grudnia 2013 r. złożyliśmy pismo do Burmistrza i Rady Miasta w Płońsku.

 15 stycznia 2014 r. udałem się do Urzędu Miasta w Płocku, później do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, gdzie z-ca Dyrektora ds. Integracji Społecznej Pan Cezary Dusio, bardzo rzeczowo przekazał mi informacje na temat procedur jakie obowiązują w Płocku.

31 stycznia 2014 r. wraz z przedstawicielami Domowego Kościoła Małgosią i Radkiem Ziółkowskimi oraz z lekarzem Panią Małgorzatą Jatkowską zaangażowaną Poradnictwo Rodzinne spotkaliśmy się z przedstawicielami UM w Płońsku na spotkaniu informacyjnym.

7 lutego 2014 r. wraz z Kapelanem Szpitala ks. Zbigniewem Sajewskim udałem się do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Józefa Piłsudskiego w Płońsku Pana Józefa Świerczka. Wstępnie ustaliliśmy procedurę przekazywania szczątków dzieci nienarodzonych zgodnie porozumieniem, które ma swoje zastosowanie w Płocku i Ostrowi Mazowieckiej. Koordynatorem w sprawie pochówków dzieci utraconych z ramienia dyr. szpitala będzie pani Marzena Gar-Dul – Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością.

 2 lutego 2014 r. złożyliśmy pismo do Wójta Pana Aleksandra Jarosławskiego i Rady Gminy Płońsk.

10 lutego 2014 r. na zaproszenie Urzędu Miasta wraz z przedstawicielami Domowego Kościoła i lekarzem z Poradnictwa Rodzinnego uczestniczyliśmy w posiedzeniach 3 komisji Rady Miasta. Podczas spotkań z radnymi przedstawiliśmy ideę budowy Pomnika – Grobu Dziecka Utraconego  i poprosiliśmy o prawne uregulowanie pochówków dzieci nienarodzonych w naszym mieście.

 19 i 20 lutego 2014 r. odbyły się spotkania z Panią Marią Zembrzuską - Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku w celu przekazania informacji o inicjatywie Wspólnoty Małżeństw Domowego Kościoła.

20 lutego 2014 r. udałem się do Urzędu Gminy Płońsk, by przekazać szczegółowe informacje Wójtowi Gminy Panu Aleksandrowi Jarosławskiemu, który zaprosił przedstawicieli Domowego Kościoła na spotkanie z Radą Gminy w czwartek 27 lutego br.

27 lutego 2014 r. na zaproszenie Wójta Gminy Płońsk Pana Aleksandra Jarosławskiego przedstawiciele Domowego Kościoła Pan Radek Ziółkowski i Pani lekarz Małgorzata Jatkowska uczestniczyli w sesji Rady Gminy Płońsk. Podczas spotkania z radnymi przedstawiliśmy ideę budowy Pomnika – Grobu Dziecka Utraconego  i poprosiliśmy o prawne uregulowanie pochówków dzieci nienarodzonych w naszym mieście.

 8 marca 2014 r. wraz z przedstawicielami Domowego Kościoła będziemy uczestniczyć w szkoleniu pt. „Pomoc w sytuacji straty dziecka. Interwencja kryzysowa. Śmierć i proces żałoby” organizowanym przez Fundację „By dalej iść” w Centrum Psychologiczno - Pastoralnym „Metanoia” w Płocku.

11 marca 2014 r. pierwsze spotkanie Społecznego Komitetu budowy pomnika grobu dzieci utraconych w Płońsku.

26 marca 2014 r. odbędzie się konferencja z okazji Dnia Świętości Życia  pt. „Żyją w Bogu – w trosce o dzieci zmarłe przed narodzeniem i ich rodziców”.  Spotkanie odbędzie się w sali teatralnej pod Kościołem w par. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Konferencja będzie miała charakter otwarty, na którą zapraszamy wszystkich Mieszkańców Płońska. Szczegółowy program podamy w późniejszym terminie.